Mời quí Doanh nhân cùng nghe những chia sẻ từ Thạc sĩ Nghệ thuật – Nhà thiết kế Lê Sĩ Hoàng – Nhà sáng lập bảo tàng Áo dài -Chủ tịch BSIN Life Style về những mong muốn cũng như những tác động tích cực mà Mạng lưới Nam Phong Cách Doanh Nhân Quốc Tế hướng đến cộng đồng Doanh Nhân.

Written by PhongLee
2020-01-14

You may also like

Latest